Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny” realizowany przez Gminę Pokój w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Wartość projektu: 4 656 000,00 zł

Dofinansowanie projektu: 3 957 600,00 zł w tym: 3 957 600,00 ze środków europejskich

Okres realizacji projektu: od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Główne założenia projektu dotyczą realizacji działań mających na celu poprawę stanu i ochrony różnorodności biologicznej w województwie opolskim przez:

  1. budowę i wyposażenie ”Centrum zrównoważonego rozwoju” w Pokoju,
  2. założenie kolekcji starych odmian drzew owocowych,
  3. sporządzenie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego,
  4. działania edukacyjno-informacyjne i wydarzenia promocyjne.