Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa projektu “Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pokaz slajdów na stronie głównej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą e-mail: wup@wup.opole.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 44 16 707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość podkreślania linków,
  • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.
Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli; opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu mieści się w trzech siedzibach. Budynek główny zlokalizowany jest przy ul. Głogowskiej 25c (parter, I piętro, II piętro), ponadto siedziba urzędu mieści się przy ul. Oleskiej 127 (I i II piętro) oraz przy ul. Zielonogórskiej 3 (IV piętro).

Zadania z zakresu projektu “Pomysł na starcie kluczem do biznesu” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej realizuje Wydział mieszczący się przy ul. Zielonogórskiej 3 (IV piętro).

1. Ul. Głogowska 25c

Do urzędu prowadzą dwa wejścia. Wejście przy ul. Głogowskiej 25c (od strony ul. Chłodniczej) posiada schody zaopatrzone w barierkę i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od ul. Głogowskiej. Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. W budynku nie funkcjonuje winda. Na schodach prowadzących na poszczególne kondygnacje zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku od strony ul. Głogowskiej.

2. Ul. Oleska 127

Do budynku prowadzi wejście od strony wewnętrznego placu manewrowego WORD. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku jest możliwość skorzystania z windy (wyłącznie na II piętro) po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

3. Ul. Zielonogórska 3

Do budynku prowadzi wejście od ul. Zielonogórskiej – brak ograniczeń architektonicznych, więc podjazd nie jest wymagany. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku znajduje się winda. Na schodach zamontowane są poręcze. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

4. Ul. Rejtana 5

Do budynku prowadzi wejście od strony wewnętrznego parkingu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku nie funkcjonuje winda. Jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma również druku powiększonego dla osób niewidomych i słabo widzących. Wewnątrz budynków urzędu brak pętli indukcyjnych. Nie ma również specjalnie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych platform.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy każdej siedzibie urzędu znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

image_pdfZapisz do PDFimage_printDrukuj